Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,241,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,19,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,01,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,55,6
Indeks staranja145118
Indeks staranja za moške11190
Indeks staranja za ženske185148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7272
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5456
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,010,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,98,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)61,322,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,660,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
512410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8677
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5952
Komunalni odpadki (kg/preb)
425404