Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)173101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,57,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,341,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,09,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,11,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,45,6
Indeks staranja152118
Indeks staranja za moške11090
Indeks staranja za ženske195148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6472
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,210,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,08,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)19,422,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,060,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
426410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4552
Komunalni odpadki (kg/preb)
377404