Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)171101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,37,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,841,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,49,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,09,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,31,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,65,6
Indeks staranja118118
Indeks staranja za moške9090
Indeks staranja za ženske151148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6972
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4856
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)69
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,910,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,48,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)60,422,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
368410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
196404