Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,67,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,741,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,89,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,91,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,85,6
Indeks staranja164118
Indeks staranja za moške12990
Indeks staranja za ženske199148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6172
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)59
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)102100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)105100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,910,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,08,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,122,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,360,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
395410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8877
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
133404