Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)29101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,67,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,041,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,69,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)24,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,21,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)26,85,6
Indeks staranja161118
Indeks staranja za moške12090
Indeks staranja za ženske197148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6172
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5356
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)69
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,410,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,18,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)12,822,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
366410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
206404