Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)116101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,37,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,141,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,29,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,01,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,35,6
Indeks staranja131118
Indeks staranja za moške9690
Indeks staranja za ženske166148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7872
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5056
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,910,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,88,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,022,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,260,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
413410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6052
Komunalni odpadki (kg/preb)
479404