Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)137101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,57,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,241,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,59,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,38
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,51,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,05,6
Indeks staranja101118
Indeks staranja za moške6190
Indeks staranja za ženske145148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5472
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,110,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,68,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)51,422,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,260,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
356410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
252404