Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)87101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,77,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,39,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,29,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,11,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,85,6
Indeks staranja117118
Indeks staranja za moške9390
Indeks staranja za ženske140148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6672
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5456
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,510,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,38,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)24,322,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
366410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7877
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
375404