Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)104101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,37,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,441,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,09,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,41,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,75,6
Indeks staranja96118
Indeks staranja za moške7690
Indeks staranja za ženske115148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7272
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4356
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,710,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,98,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)61,722,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,160,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
339410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4452
Komunalni odpadki (kg/preb)
220404