Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)463101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,37,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,141,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,29,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,48
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,39,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,91,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,45,6
Indeks staranja86118
Indeks staranja za moške6890
Indeks staranja za ženske105148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7172
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,210,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,28,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-0,322,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,860,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
341410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
437404