Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)62101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,07,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,041,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,09,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,81,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,25,6
Indeks staranja85118
Indeks staranja za moške6890
Indeks staranja za ženske105148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5772
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6156
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,210,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
3,88,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)11,622,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
344410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
407404