Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)68101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,37,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,041,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,89,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,29,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,81,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,55,6
Indeks staranja108118
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske150148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7372
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5156
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,510,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,08,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-6,322,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,960,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
353410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
282404