Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)37101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)18,37,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,141,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,99,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,78
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)18,39,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,81,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)26,15,6
Indeks staranja120118
Indeks staranja za moške9390
Indeks staranja za ženske149148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8072
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5556
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,810,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,28,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)38,122,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,560,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
394410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8977
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
356404