Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)23101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,07,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,441,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,79,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,39,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,81,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,25,6
Indeks staranja139118
Indeks staranja za moške10490
Indeks staranja za ženske178148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5572
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)100100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)102100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,010,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,88,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)48,122,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
414410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
3955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6877
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4452
Komunalni odpadki (kg/preb)
318404