Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)101101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,57,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,241,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,89,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,28
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)01,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,55,6
Indeks staranja133118
Indeks staranja za moške10790
Indeks staranja za ženske163148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6572
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6356
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,010,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,68,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)7,522,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,360,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
410410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
336404