Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)100101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,941,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,19,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
98
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,39,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,11,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,55,6
Indeks staranja100118
Indeks staranja za moške7990
Indeks staranja za ženske121148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8172
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6256
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)139
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,810,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,28,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-7,522,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
391410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7877
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
324404