Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,87,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,541,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,29,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,61,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,45,6
Indeks staranja86118
Indeks staranja za moške6690
Indeks staranja za ženske109148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6072
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,010,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,48,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-8,222,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,060,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
342410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
234404