Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)97101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,97,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,941,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,69,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,11,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,05,6
Indeks staranja79118
Indeks staranja za moške6090
Indeks staranja za ženske100148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6572
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6056
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,610,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,08,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)44,422,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,960,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
394410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
534404