Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)116101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,07,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,341,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,89,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,98
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,51,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,55,6
Indeks staranja118118
Indeks staranja za moške9090
Indeks staranja za ženske147148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5772
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5556
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,410,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,58,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)38,122,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,060,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
392410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
337404