Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)55101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,27,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,441,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,89,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,51,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,75,6
Indeks staranja102118
Indeks staranja za moške7690
Indeks staranja za ženske132148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6972
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5856
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)76100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,810,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,38,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)37,322,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,060,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
370410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8077
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
291404