Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)83101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,97,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,941,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,29,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,38
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,51,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,35,6
Indeks staranja106118
Indeks staranja za moške6490
Indeks staranja za ženske158148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6172
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4556
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)69
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,810,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,98,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)11,722,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,660,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
429410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
258404