Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)68101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,07,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,641,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,29,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,48
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,09,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,91,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,05,6
Indeks staranja122118
Indeks staranja za moške8990
Indeks staranja za ženske156148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6772
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4556
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)49
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,810,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,28,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,522,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,860,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
397410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8677
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
3152
Komunalni odpadki (kg/preb)
318404