Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)111101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,87,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,841,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,49,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,39,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,21,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,05,6
Indeks staranja107118
Indeks staranja za moške8090
Indeks staranja za ženske136148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7372
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6156
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,910,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,28,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)36,622,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,260,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
378410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
204404