Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-22,37,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,741,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
18,89,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,81,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,55,6
Indeks staranja118118
Indeks staranja za moške8590
Indeks staranja za ženske153148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7772
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4556
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
26,410,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,98,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)104,522,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,260,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
352410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
11277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
129404