Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)399101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,97,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,141,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,99,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,88
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,41,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,35,6
Indeks staranja90118
Indeks staranja za moške7490
Indeks staranja za ženske108148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7272
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6156
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,610,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,68,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,622,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
366410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
540404