Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)142101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,37,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,541,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
19,39,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,39,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,71,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,95,6
Indeks staranja104118
Indeks staranja za moške7490
Indeks staranja za ženske135148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6272
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4856
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)74100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
25,310,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,48,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)75,322,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
327410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4552
Komunalni odpadki (kg/preb)
153404