Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)302101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,67,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,441,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,69,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,68
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,61,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,05,6
Indeks staranja158118
Indeks staranja za moške11490
Indeks staranja za ženske209148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6672
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4856
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)107100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)107100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,410,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,08,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)12,122,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,060,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
442410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
379404