Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)152101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,07,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,241,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,79,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)15,29,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,21,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,25,6
Indeks staranja134118
Indeks staranja za moške9290
Indeks staranja za ženske186148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6972
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4556
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,310,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,08,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)61,022,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,960,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
375410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7077
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
225404