Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)57101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,07,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,041,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,19,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)15,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,81,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,85,6
Indeks staranja96118
Indeks staranja za moške6790
Indeks staranja za ženske129148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5872
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)69
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)75100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,910,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,88,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,522,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,760,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
384410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
281404