Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)92101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)21,87,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,241,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
3,89,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,68
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)15,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,51,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)24,45,6
Indeks staranja101118
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske127148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7672
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6156
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
3,910,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
3,78,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)4,922,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)67,760,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
472410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
3852
Komunalni odpadki (kg/preb)
339404