Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)93101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,641,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,79,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,71,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,15,6
Indeks staranja107118
Indeks staranja za moške7990
Indeks staranja za ženske134148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6772
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5756
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,310,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,78,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)47,022,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,260,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
417410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
226404