Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)198101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)33,97,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,641,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,79,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,68
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,71,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)26,25,6
Indeks staranja73118
Indeks staranja za moške6790
Indeks staranja za ženske79148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7672
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,910,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,58,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)10,322,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,260,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
377410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9677
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
414404