Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)70101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,241,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,29,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,31,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,85,6
Indeks staranja90118
Indeks staranja za moške7290
Indeks staranja za ženske108148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8172
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6356
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,010,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,68,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)21,922,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,360,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
403410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
240404