Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)130101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,97,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,041,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,59,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,11,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,85,6
Indeks staranja107118
Indeks staranja za moške8090
Indeks staranja za ženske135148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6872
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)69
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,910,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,48,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,022,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,560,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
373410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7877
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
253404