Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)208101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)20,87,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,741,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,59,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,58
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,39,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,21,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,65,6
Indeks staranja81118
Indeks staranja za moške6890
Indeks staranja za ženske95148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6972
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,110,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,08,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)21,322,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,860,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
324410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
495404