Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)56101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,97,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,241,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,99,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)01,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,95,6
Indeks staranja118118
Indeks staranja za moške9290
Indeks staranja za ženske144148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7372
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,010,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,48,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)32,022,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,560,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
445410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
217404