Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)133101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,37,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,041,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,59,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
6,78
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,31,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,65,6
Indeks staranja89118
Indeks staranja za moške6690
Indeks staranja za ženske113148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7972
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)73100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)77100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,710,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,98,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-40,522,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
444410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
3352
Komunalni odpadki (kg/preb)
226404