Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)44101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,641,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,19,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,29,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,21,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,25,6
Indeks staranja124118
Indeks staranja za moške10590
Indeks staranja za ženske145148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8372
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6556
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,710,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,48,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-9,322,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,160,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
447410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8677
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
216404