Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)148101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,97,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,641,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,19,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,91,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,15,6
Indeks staranja92118
Indeks staranja za moške7090
Indeks staranja za ženske116148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6872
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,510,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,38,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)45,122,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,660,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
385410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
335404