Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)59101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)20,87,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,141,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,39,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,71,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)23,55,6
Indeks staranja143118
Indeks staranja za moške11090
Indeks staranja za ženske176148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7172
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,110,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,78,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,622,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,760,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
418410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8677
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5952
Komunalni odpadki (kg/preb)
460404