Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)121101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,67,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,141,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,49,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
88
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,09,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,21,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,85,6
Indeks staranja125118
Indeks staranja za moške9690
Indeks staranja za ženske159148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6672
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4856
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,510,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
15,28,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1,922,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,960,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
437410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
417404