Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,49,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)15,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,41,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,85,6
Indeks staranja118118
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske176148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6072
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4556
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)39
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,010,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,68,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)42,022,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,660,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
483410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
420404