Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)61101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,941,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,89,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,31,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,75,6
Indeks staranja105118
Indeks staranja za moške8190
Indeks staranja za ženske128148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6672
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6456
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,710,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,88,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-1,922,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,560,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
376410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
241404