Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)91101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,87,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,041,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,49,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,81,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,65,6
Indeks staranja139118
Indeks staranja za moške10590
Indeks staranja za ženske174148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7272
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5356
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,410,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,68,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,622,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,860,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
436410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
358404