Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)185101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,67,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,641,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,59,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,98
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,11,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,75,6
Indeks staranja116118
Indeks staranja za moške9990
Indeks staranja za ženske132148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6572
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,810,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,58,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)44,322,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,560,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
408410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
319404