Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)155101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)19,57,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,041,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,19,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,98
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,81,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)23,35,6
Indeks staranja137118
Indeks staranja za moške10290
Indeks staranja za ženske174148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7672
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,010,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,28,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-1,422,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,060,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
430410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
395404