Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)87101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,57,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,841,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,79,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,51,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,05,6
Indeks staranja128118
Indeks staranja za moške10090
Indeks staranja za ženske155148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7672
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6156
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,310,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,48,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)45,922,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,160,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
444410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
307404