Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)118101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)22,07,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,141,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,39,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,68
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,31,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,75,6
Indeks staranja84118
Indeks staranja za moške7290
Indeks staranja za ženske98148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7772
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6256
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,610,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,18,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)10,322,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,160,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
352410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
429404