Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)117101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,87,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,841,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,89,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
88
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,91,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,75,6
Indeks staranja139118
Indeks staranja za moške10990
Indeks staranja za ženske169148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6572
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5256
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,410,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,58,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)33,722,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,660,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
379410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7677
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
393404