Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)173101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,87,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,341,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,09,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)15,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,11,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,95,6
Indeks staranja111118
Indeks staranja za moške7790
Indeks staranja za ženske148148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7472
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5056
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)71100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)75100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,610,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,78,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,222,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,860,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
341410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
199404